Orientari privind securitatea energetica a Romaniei

Prin poziţia geografică și potențialul său, ţaranoastră are posibilitatea de a deţine un rolimportant în ecuația energetică regională, atâtprin valorificarea resurselor proprii, cât şiprintr-un rol activ în redistribuirea echilibratăa resurselor energetice transportate din zona Mării Caspice, Orientului Mijlociu şiMediteranei de Est pe piaţa europeană.

La nivel naţional asigurarea securităţiienergetice, ca obiectiv strategic, vizeazădeclanşarea unor efecte pozitive prin: accesulla resursele energetice necesare pentrufuncţionarea la parametri normali a societăţiiromâneşti sub toate aspectele (bunăstareeconomică, socială şi de mediu a cetăţenilor şia firmelor din România), o mai mare predictibilitate în ceea ce privește evoluţiileinterne şi externe din domeniu, buna gestionare a resurselor energetice și asigurareacelor mai potrivite soluţii cu costuri accesibile.

România are un mix energetic echilibrat șidiversificat. Țara noastră beneficiază de importante resurse energetice interne, cum arfi petrolul, gazele naturale și cărbunele. România are un potențial hidroenergeticsemnificativ și rezerve suficiente de uraniupentru aprovizionarea CentraleiNuclearoelectrice Cernavodă. România ainvestit și a susținut dezvoltarea surselorregenerabile de energie, cum ar fi energiaeoliană, energia solară, biomasa și energiaprodusă în cadrul microhidrocentralelor. Actualul mix energetic este echilibrat, care poate asigure în situații critice, cauzate fie de fenomene meteo extreme, fie din cauzeoperaționale, un grad rezonabil de securitateenergetică, atât la nivel național, cât șiregional.

În ceea ce privește securitate energetică, România consideră siguranța aprovizionării cu energie electrică din surse interne un obiectivprimordial pentru asigurarea securitățiienergetice naționale și o necesitate indisolubillegată de mixul energetic diversificat șiechilibrat existent la acest moment. Astfel, menținerea gradului actual de diversitate a surselor de energie internă reprezintă un obiectiv prioritar pentru perioada 2021 – 2030. În ceea ce privește aprovizionarea cu gaze naturale, România are în vedere dezvoltareaSistemului Național de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria – RomâniaUngaria – Austria (BRUA) și, de asemenea, “Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului Sudic de transport pentrupreluarea gazelor naturale de la țărmul MăriiNegre. Interconectările existente vor continua fie utilizate pe direcția Nord Vest (MedieșulAurit), Sud Est (Isaccea) cu Ucraina, pe direcția Vest cu Ungaria, pe direcția Sud cu Bulgaria și pe direcția Est cu RepublicaMoldova.

De asemenea, România își propune înlocuiască, la nivelul anului 2030, capacitățile de producție de energie electricăcare vor ieși din exploatare cu capacități noi, eficiente și cu emisii reduse. În același timp, creșterea eficienței energetice în sectoareleeconomice (cu precădere în sectorulindustrial) va contribui și la îmbunătățireasecurității energetice a României prin impactulasupra cererii, respectiv al diminuăriiimportului de energie care satisfacă cererea.

Unul din principalele obiective îl constituievalorificarea producţiei interne şidiversificarea surselor şi a rutelor de transport energetic prin România, de natură a conduce la consolidarea rolului României ca actor activîn promovarea securităţii energetice la nivelregional. România a dovedit în decursulmultor decenii o expertiză deosebită înproducţia de energie (hidrocarburi, energienucleară, energie regenerabilă), la care se adaugă îndelungata tradiție a industrieiromânești producătoare de utilaj energetic.

Unul din obiectivele principale ale dimensiunii externe a politicii energeticeromâneşti este valorificarea acestei expertizeprin promovarea producţiei interne, respectivsusţinerea surselor şi rutelor de transport energetic în şi prin ţara noastră.

În planul cooperării energeticeregionale, România participă activ la toateformatele de dialog dedicate obiectivelorstrategice europene. Un exemplu în acest senseste contribuţia României la activităţile Grupului la nivel înalt dedicatinterconectărilor în domeniul gazelor naturaledin regiunea sud-est europeană(CESEC), format în care proiectele propuse de ţara noastră au fost asumate , în general, ca prioritare la nivel european.

Pe acelaşi palier al cooperării regionale, țaranoastră s-a angajat într-un dialog extins cu Grecia şi Bulgaria în vederea operaţionalizăriiunui coridor de transport al gazelor naturaleEL-BG-RO, denumit Coridorul Vertical.

Realizarea proiectelor de interconectare îndomeniul energiei electrice cu statele vecineoferă României oportunitatea de a-şi consolidapoziția de exportator regional, din prismavalorificării excedentului de producţie internă, iar procesul de integrare a pieţei europene de energie electrică oferă țării noastre un atuimportant prin accesul electricităţii produse înţara noastră pe pieţe regionale.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here