Noi pregătim specialiști în domeniile momentului!

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi este o instituție specializată în învăţământul superior agronomic şi medical veterinar, cu anvergură la nivel naţional şi internațional, având ca misiune formarea de ingineri pentru agricultură, horticultură, protecția mediului, zootehnie, industria alimentară, dezvoltare rurală, alimentație publică și turism, biologie, precum și doctori medici veterinari. Oferta academică se defineşte prin facultăţi acreditate, domenii de studiu cu impact profesional, calitate în educaţie, performanţă în cercetarea ştiinţifică, mobilităţi europene, facilităţi şi condiţii de studiu moderne, cariere de succes.

Cele patru facultăţi ale Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi (USAMV) – Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi Medicină Veterinară, pregătesc specialişti care sunt la mare căutare în piaţa muncii. Printre domeniile care aduc cele mai mari satisfacții profesionale este și agricultura, aceasta fiind cea care asigură necesarul de alimente populației mereu în creștere.  

De ce să alegi USAMV Iași?

Condiţiile de studiu sunt la nivel european, iar calitatea învăţământului a fost apreciată de către ARACIS prin calificativul maxim. Peste 30%  din studenţi primesc burse de studiu, de merit, de performanţă şi sociale. A fi student la USAMV Iaşi înseamnă şi multiple posibilităţi de pregătire în afara ţării, mobilităţi Erasmus + , stagii de practică în țară și în străinătate, în urma cărora pot fi obţinute şi sume importante de bani. Calitatea pregătirii şi diversitatea posibilităţilor de angajare fac posibilă inserţia rapidă a absolvenţilor pe piaţa muncii, atât în ferme agricole, horticole, piscicole sau de creşterea animalelor, cât şi în firme de prelucrarea produselor alimentare, în instituţii descentralizate ale statului pentru agricultură, birouri de consultanţă, firme și unități de turism, firme pentru întocmirea proiectelor de accesare a fondurilor europene, în cele de distribuţie a input-urilor pentru sectorul agricol şi agroalimentar şi în circumscripţii sanitar-veterinare.

În prezent, cadrele didactice şi cei aproximativ 5000 de studenţi beneficiază de condiţii moderne pentru pregătirea teoretică şi practică, de săli de curs, câmpuri experimentale, baze de practică proprii, laboratoare dotate cu aparatură de specialitate de ultimă generaţie, clinici veterinare, de o bibliotecă dotată cu toate facilităţile pentru informare şi Centrul de vizualizare avansată – 3D.

Facultatea de Agricultură, cu o experiență de peste 100 de ani, are șapte programe de studiu la licență: Agricultură, Monadologie, Exploatarea mașinilor şi instalațiilor pentru agricultură şi industria alimentară, Inginerie economică în agricultură, Tehnologia prelucrării produselor agricole, Protecția Consumatorului şi a Mediului, Biologie.

„Munca pământului” sau agricultura este o ocupație foarte veche, care a evoluat de-a lungul timpului pentru ca în prezent să îmbrace forme diverse, specializându-se tot mai mult şi profitând de avansul tehnologic. Facultatea dispune de spaţii de învăţământ și cercetare moderne, centre de practică şi instruire a studenţilor pentru formare de competențe la nivel european. Spaţiile de învăţământ (reprezentate prin amfiteatre, laboratoare, săli de seminar, hale de maşini etc.) sunt dotate cu echipamente şi aparatură de laborator performante, mijloace multimedia  şi acces la internet. Activitatea de instruire proprie se realizează în cadrul Fermei Didactice Ezăreni, a Centrului de practică Plaiul Şarului, Făcăieni, la unităţi agricole, de industrie alimentară şi protecţia mediului de prestigiu din Regiunea de NE a României.

Facultatea de Horticultură are trei programe de studiu la licență: Horticultură, Peisagistică, Ingineria mediului și dispune de spaţii de învăţământ proprii, câmpuri didactice, laboratoare de cercetare acreditate, toate cu dotare performantă ce contribuie la realizarea unui învățământ de calitate. Misiunea de bază a Facultăţii de Horticultură o reprezintă formarea specialiştilor cu înaltă competenţă în horticultură, peisagistică şi ingineria mediului, capabili să gestioneze problemele complexe din pomicultură, viticultură, oenologie, legumicultură, floricultură, arhitectura peisajului, tehnologia produselor horticole, ingineria mediului etc. Facultatea nu a apărut întâmplător în constelaţia facultăţilor de profil din România, înfiinţarea acesteia a reprezentat consecinţa firească a preocupărilor horticole de secole ale românilor din această parte de ţară.

Facultatea de Zootehnie are 4 programe de studiu: Zootehnie, Piscicultură şi acvacultură, Inginerie şi management în alimentația publică şi agroturism, Controlul şi expertiza produselor alimentare. Cele 4 specializări oferă posibilitatea ca absolvenții Facultății de Zootehnie Iași să ocupe posturi de ingineri zootehniști, de specialiști în producerea, controlul și inspecția produselor agro-alimentare, precum și de manageri în turism și agroturism. Beneficiind de excepționale condiții de cazare, de studiu și de relaxare, dar și de un climat academic modern și prietenos, absolvenții Facultății de Zootehnie Iași, își pot continua studiile la formele de Master și Școală Doctorală. În cei peste 60 de ani de experiență, peste 4000 specialiști au absolvit Facultatea de Zootehnie Iași. Dintre aceștia, unii au ocupat şi/sau ocupă funcții de miniştri, secretari de stat, parlamentari, reputați directori de firme şi holdinguri, cadre didactice, directori de institute şi staţiuni de cercetare, cercetători, fermieri etc.

Facultatea de Medicină Veterinară gestionează programul de studiu de Medicină veterinară (în limba română şi în limba engleză) și beneficiază de clinici medicale: Infecţioase, Parazitologie, Imagistică Medicală, Obstetrică şi Chirurgie, săli de operaţie şi laboratoare, toate cu  dotări de ultimă generaţie. Se efectuează consultaţii şi examene de laborator pentru diagnosticul şi tratamentul bolilor animalelor cu aparatură modernă achiziţionată cu fonduri din proiecte de cercetări. Asistența medicală în clinici este asigurată de cadrele didactice ale Facultăţii, asistate de studenţi şi doctoranzi. Totodată, Facultatea de Medicină Veterinară oferă posibilitatea studierii și în limba engleză, cu un curriculum și diplome recunoscute la nivel european, conform reglemntărilor UE.

Studiile de master pentru cei peste 800 de masteranzi sunt structurate pe 21 specializări distincte.

Studiile universitare de doctorat sunt organizate şi se desfășoară în cadrul IOSUD în care funcționează două școli doctorale, una pentru domeniile Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală și una pentru domeniul Medicină Veterinară.

Activitatea de cercetare a cadrelor didactice și studenților se desfășoară în Centre de cercetare acreditate, în cadrul cărora funcționează 17 laboratoare specializate. De asemenea, în cadrul Universităţii există un Centru de vizualizare avansată 3D, care face posibilă simularea tridimensională a tuturor fenomenelor biologice, conducând la o mai bună percepţie a acestora de către studenți. Concret, sudenţii şi profesorii celor patru facultăţi de la Universitatea „Ion Ionescu de la Brad” pot studia diverse obiecte, plantele, animalele sau mediul lor de viaţă, ca şi cum le-ar avea chiar în faţa lor, tridimensional. De asemenea, USAMV Iaşi este beneficiara celei mai moderne infrastructuri de cercetare: „Institutul de Cercetări pentru Agricultură şi Mediu” (ICAM), în care s-au investit peste 42 milioane de lei și care este dotat cu echipamente moderne și un fitotron (laborator care permite simularea tuturor condițiilor experimentale pentru creșterea plantelor), unic în regiunea de Nord-Est şi cel mai modern din România.

Cooperare internaţională

Pentru USAMV Iaşi, internaţionalizarea reprezintă o importantă prioritate strategică. După 1990, relaţiile internaţionale ale universităţii s-au dezvoltat an de an, având în prerzent peste 60 de acoruri bilaterale. Activitatea didactică se desfăşoară în sistemul de credite transferabile (ECTS) depunându-se eforturi permanente pentru compatibilizarea programelor de învăţământ cu programe similare ale ţărilor europene.

USAMV Iaşi este membru asociat AUF (Agence Universitaire de la Francophonie), membru activ EUA (European University Association), CASEE (Association for European Life Science Universities), membru EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education), membru RIFEFF ((Réseau International Francophone des Etablissements de Formation de Formateurs).

USAMV Iaşi dezvoltă relaţii de colaborare bilaterală cu 60 de universităţi şi instituţii de învăţământ superior din Europa, Africa, SUA şi din alte zone ale lumii, pe bază de convenţii şi cu obiective prioritare în schimbul de experienţă organizatorică şi didactică, prin mobilităţi ale cadrelor didactice şi studenţilor, precum şi în diverse domenii de cercetare. De asemenea, aceste tipuri de mobilități se desfășoară și pe baza programului ERASMUS +, în cadrul căruia USAMV Iaşi are 101 parteneri direcți.

Biblioteca

Biblioteca USAMV Iaşi are un profil ştiinţific şi enciclopedic, istoria sa fiind strâns legată de cea a Universităţii. Recent extinsă şi modernizată, aceasta cuprinde trei săli de lectură cu 150 locuri disponibile pentru utilizatori şi o cameră Multimedia & Internet cu 36 de PC-uri, asigurând condiţii excelente de studiu şi cercetare. Fondul total (cărţi, periodice, documente, cursuri, articole electronice) al Bibliotecii cuprinde 93.774 de volume. Baza de date online ANELIS poate fi accesată cu uşurinţă de pe site-ul web al Bibiotecii şi oferă cele mai recente informaţii din diferite domenii de cercetare ştiinţifică. Aceasta găzduieşte, de asemenea, o colecţie largă de cărţi de patrimoniu rare, datând din secolele 18 şi 19. Biblioteca dispune de o reţea de 92 de parteneri naţionali şi internaţionali pentru schimb interbibliotecar de cărți și publicaţii ştiinţifice. Find în curs de dezvoltare într-un context internaţional, Biblioteca USAMV Iaşi este unul din membrii fondatori ai Uniunii Bibliotecilor Balcanice (BLU) ale cărei obiective generale sunt de a ajuta bibliotecile din Balcani în formarea unei reţele funcţionale, îmbunătăţirea accesului la colecţiile bibliotecilor şi furnizarea mai eficientă a serviciilor de informare.

Campusul

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi asigură cazare tuturor studenţilor aflaţi în primul an de studii, campusul studenţesc fiind la doar câţiva paşi de cele patru facultăţi. Instituţia de învăţământ superior are cinci cămine dotate cu Internet, cablu TV, spaţii de gătit şi maşini de spălat, ultimul dintre acestea va fi dat în folosință în toamna acestui an. Numărul locurilor de cazare disponibile este de aproximativ 1750. În incinta campusului sunt şi cabinete ce asigură asistenţa medicală a studenţilor.

Studenţii pot servi masa la Cantina-Restaurant a Universităţii, aflată în imediata apropiere a campusului şi renumită pentru produsele pe care le oferă . Cantina – Restaurant a USAMV a fost renovată şi modernizată, având o suprafaţă de aproximativ 800 metri pătraţi şi o capacitate de 350 locuri. Cantina – Restaurant are implementat şi certificat sistemul de calitate conform SR EN ISO 22000:2005 (HACCP), pentru alimentaţia publică, toate avizele sanitar-veterinare fiind la zi, ceea ce denotă o calitate la standarde internaţionale a preparatelor.

Complexul sportiv are o sală de sport polivalentă, o sală de fitness, două terenuri de fotbal cu gazon sintetic şi noctură, două  terenuri de tenis de câmp cu iarbă sintetică (din care unul este acoperit cu balon presostatic) şi saună. În campus, sunt organizate competiţii sportive, dar şi spectacole de diverse genuri.

În concluzie, tinerii care studiază la USAMV Iaşi au la dispoziţie un “mini-orăşel”, situat în cea mai liniștită și pitorească zonă a Iașului, Copou.

Vă așteptăm să vă cunoaștem și să beneficiați de facilitățile USAMV Iași!

Mai multe detalii pe www.uaiasi.ro/ https://www.facebook.com/uaiasi/!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here