Transparenţă selectivă: Vlad Voiculescu a refuzat să ofere informaţii despre consilierii săi onorifici | Situaţia de la fiecare minister

La începutul lunii martie, în jurul ministrului Sănătăţii de la acea dată, Vlad Voiculescu, se stârnea un scandal legal de aşa-zisa transparentizare a datelor din campania de vaccinare. Ministrul lăsase pe mâna unui consilier onorific această procedură, lucru care a ridicat mai multe semne de întrebare, având în vedere statutul acestei gen de personal. În cele din urmă, Corpul de control al premierului a sesizat DIICOT cu privire la situaţia de la Ministerul Sănătăţii.

STIRIPESURSE.RO a solicitat tuturor celor 20 de miniştri ai cabinetului Cîţu să precizeze dacă au consilieri onorifici, dacă există un act administrativ de numire a acestia, dacă aceştia au o fişă a postului, dacă au fost instruiţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, dacă au semnat angajamente de confidenţialitate, dacă depun declaraţii de avere şi interese, dacă folosesc logistica instituţiei şi dacă pot dispune personalului din subordinea ministrului să efecte diverse sarcini.

Dintre cei 20 de miniştri, 11 au răspuns precizând că nu au consilieri onorifici. Şase miniştri care au consilieri onorifici (Dan Barna, Lucian Boden, Adrian Oros, Bogdan Gheorghiu, Cristian Ghinea şi Tánczos Barna) au răspuns şi au oferit, mai mult sau mai puţin complet, informaţiile solicitate. Doar trei ministri nu au răspuns: Vlad Voiculescu (Sănătate), Alexandru Nazare (Finanţe), Cătălin Drulă (Transporturi – există doar un răspuns, la 10 zile, în care se precizează că informaţiilor solicitate vor fi transmise în termenul legal de 30 de zile). 12 aprilie a fost ultima zi în care ministerele puteau răspunde cu încadrare în termenul legal.

Potrivit art. 7 din legea 544/2001, „autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării. În cazul în care durata necesara pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile„. Solicitările au fost transmise în seara zilei de 11 martie, prin email, fiind înregistrate pe 12 martie. Potrivit legii, când termenul se socotește pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește.

Dan Barna, viceprim-ministru – „Prin decizia prim-ministrului nr. 116/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 11 februarie 2021, a fost acordată calitatea de consilier onorific la cabinetul viceprim-ministrului Ilie-Dan Barna, domnului Septimiu-Rareș Szabo. La data prezentei nu există alte decizii ale prim-ministrului privind acordarea calității de consilier onorific la cabinetele vicepremierilor. Domnul Septimiu-Rareș Szabo are atribuții în domeniul furnizării de informații tehnice în procesul de elaborare a conținutul Planului Național de Relansare și Reziliență în relație directă cu serviciile de specialitate din cadrul Comisiei Europene. Totodată, vă mai informăm că, la acest moment, domnul Szabo nu beneficiază de logistica instituției (birouri, calculatoare, consumabile, mașini de serviciu).”

Kelemen Hunor, viceprim-ministru – „Domnul viceprim-ministru Kelemen Hunor nu are încadrat la cabinetul dumnealui niciun consilier onorific.”

Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe – „În cadrul Ministerului Afacerilor Externe nu există încadraţi consilieri onorifici.”

Lucian Bode – ministrul Afacerilor Interne – „La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, două persoane au calitatea de consilier onorific, conferită prin act administrativ al ministrului afacerilor interne. În ceea ce privește modalitatea în care este valorificată calitatea acestora, precizăm faptul că aceasta aparține exclusiv persoanei căreia i se asigură consilierea, respectiv ministrului afacerilor interne/secretarului de stat. Referitor la atribuții, menționăm că regimul consilierilor onorifici nu se circumscrie cadrului normativ incident raporturilor de muncă sau de serviciu și, pe cale de consecință, nu pot fi stabilite sarcini, obligații și drepturi specifice acestora. Cu toate acestea, prezintă relevanță aspectele avute în vedere la identificarea acestora, respectiv faptul că, în activitatea Ministerului Afacerilor Interne, se gestionează domenii de o complexitate și varietate foarte ridicate, fapt care implică o serie de analize și abordări care presupun necesitatea de aport specializat bazat pe experiențe profesionale substanțiale. Din această perspectivă, pot fi atrase în sprijin persoane a căror pregătire, experiență și activitate le recomandă ca fiind necesare în activitatea de consiliere a ministrului afacerilor interne/secretarului de stat. În aceste condiții, valorificarea cunoștințelor și experienței profesionale a consilierilor în activitatea desfășurată de ministrul afacerilor interne/secretarul de stat este principalul obiectiv urmărit prin demersul menționat mai sus. Totodată, vă transmitem, în fotocopie, Ordinul m.a.i. nr. II/266/07.01.2021 și Ordinul m.a.i. nr. II/584/01.03.2021, anonimizate, conform art. 22 alin. (2^1) din H.G. nr. 478/2016 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 123/2002 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.”

Adrian Oros, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – „În cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale există o persoană care are calitatea de consilier onorific conform Ordinului emis de Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, anexat prezentei, cu anonimizarea datelor cu caracter personal. Mentionăm faptul că persoana care are calitatea de consilier onorific nu este remunerată. Obligația depunerii declaratiilor de avere și de interese se aplică categoriilor de personal prevazute de Legea 176/2010, cu modificările și completările ulterioare. Consilierul onorific nu figurează cu obiecte de inventar în cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si îndeplineşte în principal următoarele atributii conform fișei de post:

-Participă, în limitele mandatului dat de ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, împreună cu factorii autorizaţi din minister, la efectuarea unor analize complexe ale unor domenii de activitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, urmărind ca lucrarea să evidenţieze elementele concrete solicitate de ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale în concordanţă cu realitatea şi normele legale din domeniu;

-Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a instituţiilor subordonate acestuia;

-Colaborează cu organizaţiile profesionale din domeniile de activitate ale ministerului şi transmite propunerile şi solicitările acestora ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

-Participă la propunerea ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la şedinţe, seminarii, grupuri de lucru cu organizaţiile profesionale din sfera de activitate a ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale;

-Păstrează confidenţialitatea datelor cu care intră în contact.”

Nicolae Ciucă, ministrul Apărării Naţionale – „La nivelul Cabinetului ministrului apărării naţionale şi al secretarilor de stat din Ministerul Apărării Naţionale nu sunt încadraţi, în prezent, consilieri onorifici.”

Ciprian Teleman, ministrul Cercetării, Inovării şi Digitizării – „Vă informăm că în această instituție nu sunt încadrați consilieri onorifici.”

Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii – „La nivelul Ministerului Culturii îşi desfăşoară activitatea trei consilieri onorifici, numiţi prin ordin de ministru, în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) şi alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere art. 57 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Menţionăm faptul că nu există fişe ale postutui pentru consilierii onorifici numiţi la nivelul instituţiei noastre, dar conform ordinelor de numire, doi dintre consilieri acordă consultanţă de specialitate în domeniul artelor spectacolelor şi cinematografiei. Cel de-al treilea consilier onorific acordă consultanţă de specialitate în domeniul afacerilor europene şi drepturilor de autor. Astfel, ordinele de numire stabilesc atribuţiile generale ale consilieritor onorifici.

În ceea ce priveşte instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, aceasta este o obligativitate a angajatorului, iar consilierii onorifici participă la această instruire. Cu privire la angajamente de confidenţialitate, menţionăm faptul că la încadrarea consilierilor onorifici, în cadrul instituţiei noastre, aceştia au semnat acorduri de confidenţialitate. În ceea ce priveşte declaraţiile de avere şi de interese, consilierii onorifici nu au obligativitatea de a depune aceste documente, aceştia nefiind remuneraţi. Consilierii onorifici nu beneficiază de maşină de serviciu, ci de logistica instituţiei cum ar fi birouri sau calculatoare, după caz. Totodată, consilierii onorifici nu coordonează şi nu deleagă atribuţii personalului din aparatul de lucru al Ministerului Culturii. În încheiere, menţionăm faptut că vă punem la dispoziţie, ataşate prezentutui răspuns, ordinele de numire ale consilierilor onorifici, anonimizate în vederea respectării Regulamentutui European 2016/679 privind Protecţia Datelor cu Caracter Personat (GDPR) aplicat In România din 25 mai 2018.”

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei – „Vă comunicăm că NU există consilieri onorifici încadrați în MDLPA.”

Claudiu Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului – „Nu am consilieri onorifici, dar nu exclud să am în viitor pentru că nu văd o problemă în asta.”

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei – „În cadrul Ministerului Educației nu sunt angajați consilieri onorifici.”

Virgil Popescu, ministrul Energiei – „Vă informăm că Ministrul Energiei, Virgil Popescu nu are consilieri onorifici în cadrul cabinetului său.”

Cristian Ghinea, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene – „În cadrul ministerului există un consilier onorific. Calitatea de consilier onorific cu atribuții în domeniul investițiilor și fondurilor europene a fost acordată prin decizie a prim-ministrului. Prin act administrativ, acesta desfășoară activități de consultanță în ceea ce privește elaborarea Planului Național de Relansare și Reziliență, necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul mecanismului de redresare și reziliență, conform mandatului acordat Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de Guvernul României.

Având în vedere că persoana în cauză deține calitatea de consilier onorific, fără a exista un contract individual de muncă încheiat cu acesta, prevederile legale nu îi sunt aplicabile. Potrivit art. 1 alin. (1) pct. 36 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, obligația de a depune declarații de avere si de interese se aplică în cazul personalului instituțiilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, implicat în realizarea procesului de privatizare, precum și personalul instituțiilor și autorităților publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, care administrează sau implementează programe ori proiecte finanțate din fonduri externe sau din fonduri bugetare.

În vederea confidențialității și securizării informațiilor, persoanei în cauză i s-a creat un cont de utilizator în domeniul mfe.gov.ro și o adresa de e-mail de serviciu. Consilierul onorific beneficiază de laptop și telefon mobil cu abonament.

Având în vedere că, în calitate de consilier onorific, nu este superior ierarhic pentru angajații ministerului, acesta nu poate dispune personalului MIPE efectuarea unor sarcini. Potrivit prevederilor art. 437 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, funcționarul public are îndatorirea să îndeplinească dispozițiile primite de la superiorii ierarhici.

Stelian Ion, ministrul Justiţiei – „În cadrul aparatului propriu al Ministerului Justiţiei, nu îşi desfăşoară activitatea nicio persoană care să deţină funcţia de consilier onorific.”

Raluca Turcan, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale – „Precizăm faptul că în statul de funcții al Ministerului Muncii și Protecției Sociale nu este prevăzută funcția de consilier onorific, prin urmare nu există personal încadrat pe această funcție.”

Barna Tánczos, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor – În cadrul MMAP, la data prezentei solicitări, i s-a acordat unei singure persoane calitatea de consilier onorific al ministrului mediului, apelor și pădurilor, în baza actului administrativ emis în acest sens. Activitatea consilierului onorific NU este remunerată, situație în care între cele două părți nu există raporturi de muncă sau de serviciu, consilierii onorifici neavând același regim juridic ca si persoanele numite sau încadrate în muncă, potrivit legislației în vigoare. Așadar consilierul onorific NU este încadrat sau numit, NU este remunerat pentru activitatea desfășurată, fiindu-i acordată doar calitatea de consilier onorific al ministrului mediului, apelor și pădurilor.”

Eduard Novak, ministrul Tineretului şi Sportului – „În cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, în prezent, nu sunt încadraţi consilieri onorifici.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here