Drept la replică al SIVECO Romania S.A.

În urma articolului Curtea Europeană de Conturi a descoperit la Iași tentaculele unei afaceri incredibile. Siveco a tras un tun de 750.000 euro la Universitatea de Artepublicat de 7Iasi.ro, SIVECO Romania S.A. a transmis un drept la replică pe care îl publicăm în întregime în rândurile de mai jos:

„SIVECO Romania S.A., una din cele mai mari companii românești de tehnologia informației, pe parcursul a șase ani, a activat ca partener la implementarea a 104 proiecte derulate cu finanțare din fonduri europene POSDRU.

Implementarea tuturor acestor proiecte s-a derulat și finalizat cu succes.

Conform concluziilor organismelor de verificare din cadrul autorităților de management, toate activitățile SIVECO au respectat prevederile legale aplicabile, fiind în totalitate eligibile, drept pentru care cererile de rambursare au fost achitate în totalitate.

Activitatea echipelor de proiect SIVECO a fost intensă și susținută, bucurându-se de deplină apreciere din partea partenerilor noștri, precum și din partea beneficiarilor acestor proiecte.

Aceasta performanță a fost confirmată atât de către organismele de audit interne, cât și de echipele de testare implicate în verificarea acestora.

Proiectele au fost dezvoltate cu respectarea legislației în vigoare, au fost verificate de mai multe ori, au adus plusvaloare certă activității universitare.

În ceea ce priveste Proiectul „Rețea colaborativă online în învățământul superior artistic românesc pentru compatibilitatea absolventului de design grafic și industrial pe piața muncii”, derulat în parteneriat cu Universitatea de Arte din Iași, la care articolul sus-menționat face referire, pentru corecta și completa informare a cititorilor prezentăm cronologia documentelor de la depunere, la verificarea și aprobarea acestuia. Totodată situația descrisă în cuprinsul prezentului drept la replicî are în vedere ca litigiului menționat in cuprinsul articolului vizează o situație care este anterioară semnării Contractului de finanțare între AM POSDRU și Universitatea de Arte Iași.

Astfel:

·         În luna mai 2009, a fost publicat „Ghidul Solicitantului – Condiții Generale și Condiții Specifice”

·         La data de 7 septembrie 2009, Universitatea de Arte „George Enescu”, împreună cu partenerii săi, printre care și SIVECO Romania, au depus Cererea de finanțare pentru implementarea proiectului POSDRU – ID 63661, „Rețea colaborativă online în învățământul superior artistic românesc pentru compatibilitatea absolventului de design grafic și industrial pe piața muncii”

·         La data de 15 septembrie 2009, au fost publicate Normele de punere în aplicare a OUG nr. 64/2006  prin Ordinul MFP nr. 2.548 din 25 august 2009

·         La data de 30 iunie 2010, Autoritatea de Management POSDRU a încheiat cu Universitatea de Arte Contractul de Finanțare POSDRU/86/1.2/S/63661, înregistrat la DG AM POSDRU cu nr. E5245/AZ/30.06.2010, după verificarea și aprobarea de către AM POSDRU a Cererii de finanțare depusă la data de 07.09.2009. Prin încheierea Contractului de Finanțare POSDRU/86/1.2/S/63661, înregistrat la DG AM POSDRU cu nr. E5245/AZ/30.06.2010, AM POSDRU a confirmat și atestat că toate procedurile anterioare privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate a Cererii de finanțare în vederea implementării acesteia de către Parteneriatul Universitatea de Arte „George Enescu” – SIVECO Romania SA au fost făcute cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la acea dată.

În ceea ce priveste obiectul litigiului menționat în cuprinsul articolului:

 • Conform „Ghidului Solicitantului Condiții Generale 2009” nu trebuia realizată procedura de selecție a partenerilor privați. Din informațiile publice existente, pentru niciun parteneriat similar, respectiv pentru niciun proiect similar nu s-a realizat o procedură de selecție a partenerului privat, neexistand o cerință legală în acest sens.

 

 • Metoda de selecție a partenerului SIVECO Romania SA în cadrul proiectului la care se face referire in cuprinsul articolului reprezintă regula și nu excepția, niciun alt proiect similar nefăcând obiectul unei proceduri de selecție.

 

 • În perioada 17 iunie 2009 (data publicării OUG 64/2009) și 15 septembrie 2009 (data intrării în vigoare a Ordinului MFP nr. 2.548 din 25 august 2009) nu s-a cerut și nici nu s-a publicat vreun act normativ care să reglementeze procedura de selecție a partenerilor privați, care ar fi trebuit realizată de către beneficiarii publici.

 

 • OUG 64/2006, publicată în 17 iunie 2009, la art. 25 și art. 26, prevede că:

„Art. 25 – Aspectele legale, financiare şi de altă natură privind proiectele implementate în parteneriat, finanţate în cadrul programelor operaţionale pentru obiectivul convergenţă, vor fi reglementate prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.”

„Art. 26 – În termen de 10 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin al ministrului finanţelor publice, se aprobă normele metodologice de aplicare […]”

 

astfel, atât Universitatea de Arte, cât și AM POSDRU au respectat legislația în vigoare la depunerea și aprobarea cererii de finanțare. Aceasta situație este confirmată de echipa de verificare a AM POSDRU care, în urma analizei pe care a efectuat-o, a constatat că:

 

 • În urma analizării informațiilor cuprinse în „Ghidul solicitantului — Condiții Generale cât și Specifice 2009” aferente Cererii de propuneri de proiecte cu nr. 86 „Universitate pentru viitor”, constatăm că nu au existat cerințe privind obligativitatea realizării unei proceduri de selecție a partenerilor privați necesari implementarii proiectelor.”

 

 • „(…) procedurile privind evaluarea și selecția Cererii de finanțare ID63661, emiterea Deciziei cu nr.E/3529/A.Z./13.05.2010 și semnarea contractului de finanțare POSDRU/86/1.2/S/63661 — 30.06.2010 au fost realizate ulterior apariției Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea finanțării a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta-15.09.2009, acestea nefiind deci aplicabile.

 

În consecință, se poate observa că Autoritatea de Management, în calitate de autoritate cu atribuții de reglementare în domeniu, a asigurat cadrul legal pentru derularea în bune condiții a procesului de atribuire, contractare și implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene, indiferent de posibilitatea beneficiarilor de a adresa sau nu solicitări de clarificare către aceasta.

 

În concluzie:

 • cererea de finanțare a proiectului derulat de parteneriatul Universitatea de Arte „George Enescu” – SIVECO Romania SA a fost declarată eligibilă de catre echipa desemnată de Autoritatea de Management;
 • verificarea cererilor de rambursare depuse în perioada de implementarea a proiectelor AM POSDRU a fost realizata de OI desemnat de Autoritatea de Management;
 • toate aceste cheltuieli angajate în cadrul proiectelor AM POSDRU au fost validate;
 • proiectul derulat de către parteneriatul Universitatea de Arte „George Enescu” – SIVECO Romania SA a fost implementat cu succes,
 • etapa de sustenabilitate a proiectului a fost derulată corespunzător.

 

In ceea ce privește aplicarea unei sancțiuni beneficiarului, prin declararea integrală ca neeligibile a cheltuielilor aferente Partenerului 2 – SIVECO Romania S.A.,  Beneficiarul Universitatea de Arte din Iași a utilizat căile legale și a contestat concluziile cuprinse de Procesul verbal de constatare de nereguli, litigiul făcând obiectul dosarului nr. 634/45/2020 aflându-se pe rolul Curții de Apel Iași.

 

Cu toate că actele normative în vigoare la data depunerii cererii de finanțare nu conțineau o reglementare expresa, pentru cei cărora li se adresa, echipa de verificare a MINISTERULUI EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII – DIRECŢIA OI POCU și-a fundamentat concluzia NU pe propriul raționament și pe fapte, ci pe punctul de vedere exprimat de către DGPECU – MFE și Direcția Generală Juridică și Relația cu Parlamentul a MFE. Acest lucru rezultă din adresa D.G. P.E.C.U. nr. 42149 / 06.06.2019 și Punctul de  vedere nr. 39429/03.06.2019, prin care se încalcă principiul independenței organelor de control, indicându-li-se acestora la ce „concluzie” să ajunga în urma controlului.

 

Subliniem că verificarea s-a derulat la mai bine de 10 ani de la lansarea proiectelor, precum si că aceeași echipa de verificare constatase anterior că selectarea partenerului SIVECO Romania SA s-a realizat cu „respectarea legislației aplicabile”.

 

Pe rolul instanțelor de judecată s-au aflat mai multe dosare ce au vizat situații identice cu ceea ce face obiectul dosarului nr. 634/45/2020 aflat pe rolul Curții de Apel Iași, prin care s-au anulat Procesele verbale de constatare de nereguli emise de AM POSDRU (DG POCU).

 

Astfel, Curtea de Apel București și Curtea de Apel Craiova s-au pronunțat cu privire la obligativitatea beneficiarilor publici de a fi respectat procedura de selecție a partenerilor privați, concluzionând căbeneficiarii publici nu trebuiau să urmeze nicio procedură de alegere a partenerilor din sectorul privat” și au dispus anularea Proceselor verbale de constatare a neregulilor emise de echipele de verificare ale AM POSDRU:

 

 • Hotărârea nr. 167/2021  12.02.2021 a Curții de Apel București – dosar nr. 4380/2/2020
 • Hotărârea nr. 66/2021  11.03.2021 a Curții de Apel Craiova – dosar nr. 789/54/2020
 • Hotărârea nr. 1014 din data 23.10.2020 a Curții de Apel București – dosar  nr. 3521/2/2020

 

În ceea ce privește obligativitatea respectării procedurii de achiziție reglementată prin OUG 34/2006, menționăm că, inclusiv în plângerea formulată de către Universitatea de Arte din Iași, s-a arătat că echipa de verificare AM POSDRU face o confuzie între obligația Solicitantului/Partenerilor de a-și realiza propriile activități și necesitatea de a subcontracta o parte din activitățile care le revin prin derularea unei proceduri de achiziție, și doar pentru acele activități pentru care aceștia nu dețin competențele/expertiza necesară.

 

În acest caz, având în vedere că partenerul SIVECO Romania S.A. avea întreaga expertiză pentru a-și realiza partea din proiect, s-ar fi produs o încălcare a contractului de finanțare dacă s-ar fi efectuat o subcontractare a respectivelor servicii.

Considerăm că aspectele precizate mai sus creează imaginea completă și documentată menită să permită cititorului să cunoască punctul de vedere al SIVECO Romania S.A. cu privire la cele relatate.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here